• Hotel Indigo – Fort Myers, FL
Hotel Indigo – Fort Myers, FL

 

Fort Myers, FL – $7,688,750 Acquisition Loan6th, August 2020